Упровадження відкритої освіти у навчально-виховний процес вечірньої спеціальної школи

Експериментальна база: Загальноосвітній навчальний заклад ІІ-ІІІ ступенів «Вечірня (змінна) спеціальна школа №27» міста Києва

Термін проведення: 01.01.2015 р. – 31.12.2019 р.

Науковий керівник: Воротникова І. П., доцент кафедри методики природничо-математичної освіти та технологій, старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук.

Детальніше >>

Формування та розвиток духовного потенціалу учнів 5-9-х класів на уроках предметів гуманітарного циклу

Експериментальна база: СШ №187 із поглибленим вивченням української та англійської мов Солом’янського району м. Києва

Термін проведення експерименту: вересень 2014 р. – вересень 2016 р.

Науковий керівник: Помиткін Е. О. – доктор психологічних наук, професор, завідувач відділу педагогічної психології і психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України.

Детальніше >>

Модель столичного центру відкритої освіти в умовах розвитку інформаційного суспільства

Експериментальна база: Інститут післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, СЗШ №81 Дніпровського району м. Києва

Термін проведення: 01.09.2014 р. – 01.06.2020 р.

Науковий керівник: Морзе Н.В. проректор із інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України.

Детальніше >>

Формування інноваційного корекційно-розвивального освітнього простору спеціальної школи

Експериментальна база: Київська спеціальна школа-інтернат №16 Святошинського району

Термін проведення: 2014 – 2017 рр.

Науковий керівник: Макарчук Наталія Олексіївна – заступник директора Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, завідувач лабораторії олігофренопедагогіки, к. п. н.

Детальніше >>

Мережева модель профілізації старшої школи в умовах інноваційного розвитку сучасної освіти

Експериментальна база: СЗШ №27, СЗШ №95, СЗШ №175 Шевченківського району м. Києва

Термін проведення експерименту: 01.09.2014 р. – 2017 р.

Науковий керівник: Войцехівський Михайло Федорович, кандидат педагогічних наук, доцент, директор Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка.

Детальніше >>

Соціально-педагогічні умови організації інклюзивного навчання учнів молодшого шкільного віку зі зниженим зором

Експериментальна база: СЗШ № 226 та ШДС «Ластівка».

Науковий керівник: Сасіна Ірина Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри тифлопедагогіки Інституту корекційної педагогіки та психології НПУ ім. М.П.Драгоманова.

Детальніше >>

Упровадження елементів дистанційного навчання в рамках проекту «Театральний клас»

Актуальність дослідно-експериментальної роботи. Одним із можливих шляхів налагодження співпраці школи з вищим навчальним закладом є впровадження додаткових занять у профільних класах шкіл за участю викладачів ВНЗ. Інструментом для проведення зазначених занять може бути дистанційне навчання школярів. Відтак, актуальною є проблема моделювання процесу профільного дистанційного навчання в ЗНЗ, науково-методичне обґрунтування, розробка і подальший аналіз навчального середовища для дистанційної співпраці ВНЗ і ЗНЗ. Основна ідея експериментально-дослідної роботи полягає в обґрунтуванні та реалізації в педагогічній практиці процесу профільного дистанційного навчання в ЗНЗ.

Мета дослідно-експериментальної роботи: розробити модель педагогічної взаємодії учасників освітнього процесу в ЗНЗ на основі дистанційних технологій навчання в рамках проекту «Театральний клас».

Детальніше >>

Проектування змісту і структури електронного навчально-книжкового комплексу (ЕНКК) для учнів початкової школи

Актуальність дослідно-експериментальної роботи. Сучасний інформаційно-комунікативний простір на сьогодні забезпечується новітніми комп’ютерними технологіями, відеоматеріалами, Інтернетом та мобільними комунікаційними голосовими і текстово-мультимедійними системами, що впливають на соціалізацію юного покоління. Тому проблема реалізації потенційних можливостей інформаційних технологій в освітньому процесі набуває все більшого значення. Для цього створюються електронні освітні програмні засоби, що спрямовані на інтенсифікацію навчального процесу, формування знань, умінь і навичок. Обрана для педагогічного експерименту тема «Проектування змісту і структури електронного навчально-книжкового комплексу для учнів початкової школи» є актуальною для вивчення в ході дослідно-експериментальної роботи на базі початкової школи ліцею № 157 Оболонського району міста Києва.

Основна ідея дослідно-експериментальної роботи полягає у тому, що навіть досконалий підручник не може компенсувати й охоплювати ті відомості, котрі містяться у цілісному ЕНКК. Адже підручник, хоча і є центральною координувально-інтегрувальною ланкою цього комплексу, але функціонально йому не тотожний.
Отже, повноцінне функціонування, та об’єктивне оцінювання ефективності кожного елемента ЕНКК (у т.ч. й підручника) можливе лише за наявності всіх одиниць інструментальної системи, що у взаємодоповненні дають змогу досягнути балансу розгорнутого і згорнутого навчального матеріалу, задіяти репродуктивну і дослідницьку складові пізнавальної діяльності школяра.

Детальніше >>

Психолого-педагогічний супровід дітей зі зниженим зором у класах із інклюзивним навчанням в умовах загальноосвітньої школи

Експериментальна база: СЗШ № 281.

Наукові керівники: Костюк Віктор Леонтійович, доктор юридичних наук, доцент, Почесний Голова Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Інститут реабілітації та соціальних технологій»; Сасіна Ірина Олександрівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри тифлопедагогіки Інституту корекційної педагогіки та психології НПУ ім. М.П.Драгоманова; Глушенко Катерина Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри тифлопедагогіки Інституту корекційної педагогіки та психології НПУ ім. М.П.Драгоманова.

Детальніше >>

Впровадження модульно-рейтингової системи у навчально-виховний процес «Гімназії – школи повного дня»

Експериментальна база: гімназія біотехнологій №177.

Науковий керівник: Хоружа Людмила Леонідівна, проректор з наукової роботи Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор.

Актуальність дослідження

Входження України в Європейський освітній простір, сучасний стан суспільного розвитку, визначення нових пріоритетних напрямів функціонування освітньої галузі поставили необхідність оновлення діяльності навчальних закладів. Нині загальноосвітні начальні заклади є не лише освітніми осередками, а діють як провідні інститути розвитку і саморозвитку, створюють соціокультурний простір для задоволення потреб усіх учнів. Вирішення задач перебудови і подальшого розвитку системи освіти в Україні вимагає заміни старої, малоефективної, розрахованої на репродуктивний тип навчання освітньої парадигми. Питання полягає в переході до нових, більш ефективних типів і технологій навчання, які виводять тих, яких навчають, на творчий рівень самостійної пізнавальної діяльності.

Детальніше >>