Впровадження модульно-рейтингової системи у навчально-виховний процес «Гімназії – школи повного дня»

Експериментальна база: гімназія біотехнологій №177.

Науковий керівник: Хоружа Людмила Леонідівна, проректор з наукової роботи Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор.

Актуальність дослідження

Входження України в Європейський освітній простір, сучасний стан суспільного розвитку, визначення нових пріоритетних напрямів функціонування освітньої галузі поставили необхідність оновлення діяльності навчальних закладів. Нині загальноосвітні начальні заклади є не лише освітніми осередками, а діють як провідні інститути розвитку і саморозвитку, створюють соціокультурний простір для задоволення потреб усіх учнів. Вирішення задач перебудови і подальшого розвитку системи освіти в Україні вимагає заміни старої, малоефективної, розрахованої на репродуктивний тип навчання освітньої парадигми. Питання полягає в переході до нових, більш ефективних типів і технологій навчання, які виводять тих, яких навчають, на творчий рівень самостійної пізнавальної діяльності.

На зміну старому змісту освіти йде новий: традиційна об`єкт-суб`єктна педагогіка Я.А.Коменського, І.Ф.Гербарта змінюється іншою, зверненою до дитини як до самоактуалізації, самовираження і самореалізації.

Законом України «Про освіту» затверджений принцип варіативності у виборі форм, методів, технологій навчання, що дозволяє вчителям використовувати найбільш оптимальний, на їх погляд, варіант, конструювати педагогічний процес по будь-якій моделі.

Активна розробка модульного навчання, першочергово – на практичному рівні, а потім – наукове висвітлення досвіду його впровадження були викликані, як свідчить педагогічна практика, тим, що воно стало спробою вирішення суперечності що виникла в індустріально розвинених країнах і яке у нас загострилось в кінці ХХ-го століття.

Отже, актуальність теми дослідження зумовлена тенденціями розвитку сучасної освіти незалежної України, які поставили перед загальноосвітніми навчальними закладами якісно нові проблеми.

Основна ідея експериментального дослідження полягає у впровадженні в  практику роботи гімназії модульно-рейтингової системи. Пропонована система складається з двох взаємопов`язаних та взаємодоповнюючих частин: рейтингової і модульної, які можуть функціонувати й окремо, але з меншою ефективністю. Модульно-рейтингова система має на меті спонукати учня систематично навчатися як під час семестру, так і упродовж всього періоду навчання в гімназії. Водночас,  пропонована система уможливлює об`єктивну розгорнуту оцінку знань (підготовки) учнів з усіх дисциплін навчального плану шляхом визначення рейтингу кожного школяра.

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці ефективності впровадження модульно-рейтингової системи.

Об’єктом дослідження виступає процесс організації навчально-виховного процесу та оцінювання знань учня «гімназії – школи повного дня» на основі впровадження модульно-рейтингової системи.

Предметом дослідження є зміст, форми і методи навчально-виховного процесу в умовах реалізації модульно-рейтингової системи в умовах «гімназії – школи повного дня».

Для реалізації мети, об’єкта, предмета, гіпотези дослідження визначено такі завдання:

 • проведення контент-аналізу психолого-педагогічної літератури з теми дослідження, вивчення проблем освітньої практики організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах України.
 • створення й апробація моделі модульно-рейтингової системи навчального-виховного процесу «гімназії – школи повного дня».
 • розроблення рейтингів оцінювання знань учнів.
 • здійснення моніторингу ефективності впровадження результатів дослідно-експериментальної роботи.
 • розроблення науково-методичних рекомендацій щодо впровадження системи модульно-рейтингового змісту навчально-виховного процесу в практику роботи загальноосвітніх навчальних закладів.

Результатами дослідження мають бути:

 • гуманізація навчального процесу в навчальному закладі;
 • підвищення мотивації учнів до навчання;
 • покращення якості навчально-виховного процесу;
 • зменшення навчального та психологічного навантаження на учнів гімназії;
 • зростання рівня задоволеності батьків та учнів навчанням в умовах модульно-рейтингової системи;
 • підвищення професійної майстерності вчителів;
 • підготовка учнів до навчання у ВНЗ.

Термін проведення експерименту: 2014-2019 рр. Експеримент проводитиметься у 3 етапи.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*