Психолого-педагогічний супровід дітей зі зниженим зором у класах із інклюзивним навчанням в умовах загальноосвітньої школи

Експериментальна база: СЗШ № 281.

Наукові керівники: Костюк Віктор Леонтійович, доктор юридичних наук, доцент, Почесний Голова Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Інститут реабілітації та соціальних технологій»; Сасіна Ірина Олександрівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри тифлопедагогіки Інституту корекційної педагогіки та психології НПУ ім. М.П.Драгоманова; Глушенко Катерина Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри тифлопедагогіки Інституту корекційної педагогіки та психології НПУ ім. М.П.Драгоманова.

Освітня інтеграція осіб із особливостями психофізичного розвитку є загальною світовою тенденцією, характерною для високорозвинених країн. Це – закономірний етап розвитку системи спеціальної освіти, пов’язаний із переосмисленням суспільством і державою свого ставлення до інвалідів, із усвідомленням їхніх прав на реалізацію своїх можливостей у різних сферах суспільного життя, включаючи й освіту (В. Бондар, А. Колупаєва, В. Синьов).
Чинним законодавством (Закони України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про державні соціальні стандарти і державні соціальні гарантії», «Про соціальні послуги», «Про реабілітацію інвалідів в Україні») передбачено забезпечення рівних прав на освіту дітей із порушеннями психофізичного розвитку без дискримінації і на основі рівності можливостей. Зважаючи на необхідність урахування особливостей психофізичного розвитку, обумовлених впливом первинного порушення, вказані нормативні документи передбачають забезпечення дітям із порушеннями розвитку на всіх ланках освітньої системи належного психолого-педагогічного супроводу, що є виключно необхідним в умовах інклюзивного навчання.
Від ефективності психолого-педагогічного супроводу дітей зі зниженим зором у класах з інклюзивним навчанням буде залежати успішність засвоєння нею відповідних загальноосвітніх програм, профілактика та корекція відхилень індивідуального розвитку, соціальна адаптація і психологічний розвиток учнів у навчальному закладі, що сприятиме подоланню та профілактиці шкільної дезадаптації, покращенню загальної та зорової працездатності, зменшенню труднощів у сприйманні навколишніх об’єктів, профілактиці втоми очей і пов’язаних із цим порушень зору.
Отже, актуальність теми дослідження зумовлена тенденціями розвитку сучасної освіти незалежної України. На зміну державоцентриській освітній системі приходить система, в якій домінує орієнтація на інтереси та задоволення потреб дитини. В основу цієї моделі покладено концепцію цілісного підходу, яка відкриває шлях до реалізації прав і можливостей кожної дитини і, перш за все, передбачає рівний доступ дітей із особливими потребами до здобуття якісної освіти.

Основна ідея експериментального дослідження це організація гармонійної міждисциплінарної взаємодії педагогічного колективу і фахівців у реалізації ідеї інклюзивної освіти та створенні психолого-педагогічного супроводу дітей зі зниженим зором у класах із інклюзивним навчанням в умовах загальноосвітньої школи.
Об’єктом дослідження є організація навчально-виховного процесу учнів зі зниженим зором в умовах загальноосвітньої школи.
Предметом дослідження є інклюзивне навчання учнів зі зниженим зором в умовах загальноосвітньої школи.
Мета дослідження полягає у теоретичному обгрунтуванні та експериментальній перевірці ефективності створених умов психолого-педагогічного супроводу дітей зі зниженим зором у класах із інклюзивним навчанням в умовах загальноосвітньої школи.
Для реалізації мети, об’єкта, предмета дослідження визначено такі завдання:

 • провести аналіз законодавчої та нормативно-правової бази, загальної та спеціальної психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження.
 • вивчити сучасний стан освітньої практики інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах України та державах Європи.
 • визначити й теоретично обґрунтувати структурні компоненти психолого-педагогічного супроводу учнів зі зниженим зором в умовах загальноосвітньої школи.
 • виділити основні етапи та розробити механізм дії психолого-педагогічного супроводу дітей зі зниженим зором в умовах загальноосвітньої школи.
 • підготувати робочу групу до проведення дослідно-експериментальної роботи (адміністрація школи, педагоги, фахівці, батьки).
 • здійснити моніторинг ефективності впровадження результатів дослідно-експериментальної роботи.
 • за результатами експериментальної діяльності узагальнити одержаний досвід (провести науково-практичний семінар, круглий стіл), розробити методичні рекомендації для психолого-педагогічного персоналу та методичні поради для батьків щодо здійснення психолого-педагогічного супроводу дітей зі зниженим зором в умовах загальноосвітнього навчального закладу.

Термін проведення експерименту: 2014-2020 рр. Експеримент проводитиметься у 3 етапи.
Наступність етапів навчання є важливою складовою для всебічного та гармонійного розвитку особистості. Випускники СДНЗ № 219 продовжують навчання у спеціальних класах для дітей зі зниженим зором на базі СЗШ № 281 з можливістю подальшого навчання в інклюзивних класах.
Комплектування інклюзивних класів здійснюватиметься на добровільній основі, відповідно до структури навчального закладу та віку дитини. Медичними показаннями для зарахування дітей з особливими освітніми потребами є знижений зір, перевага надаватиметься дітям, які проживають у Святошинському районі м. Києва.
Інклюзивний клас формується таким чином, щоб спільне навчання дітей з нормальним і зниженим зором не створювало перешкод для реалізації можливостей і здібностей жодній дитини.
До інклюзивних класів зараховуватимуться діти зі зниженим зором, які мають направлення Департаменту освіти і науки, молоді та спорту:

 • з гостротою зору 0,05–0,4Д на оці, яке краще бачить з оптимальною корекцією, при цьому враховується стан інших зорових функцій (поле зору, гострота зору на близькій відстані, форми та перебіг патологічного процесу);
 • з більш високою гостротою зору у разі прогресуючих або частих рецидивних захворювань, а також за наявності астенопічних явищ, що виникають під час читання та письма на близькій відстані.

Інклюзивні класи будуть відкриватися поступово, починаючи з 2015-2016 н.р. – кожен рік по одному п’ятому інклюзивному класу, в яких спільно навчатимуться діти з нормальним і зниженим зором (без супутніх діагнозів).
Відповідно до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, для забезпечення ефективності навчально-виховного процесу наповнюваність класів з інклюзивним навчанням передбачається встановити не більш як 20 учнів, з них не більше трьох зі зниженим зором. За час проведення експерименту можуть бути внесені зміни.
Комплектування здійснюється директором на підставі заяви батьків, погодженої управлінням освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, та висновку психолого-медико-педагогічної комісії (для дітей зі зниженим зором).

Результатами дослідження мають бути:

 • визначення та теоретичне обґрунтування умов та етапів психолого-педагогічного супроводу учнів зі зниженим зором у загальноосвітній школі.
 •  удосконалення підготовки педагогічних кадрів для роботи в умовах інклюзивного навчання.
 • адаптація навчального середовища та шкільних приміщень з урахуванням психофізичного розвитку дітей;
 • підвищення рівня соціальної адаптованості учнів інклюзивних класів;
 • створення скоординованої команди фахівців для здійснення психолого-педагогічного супроводу дітей зі зниженим зором в інклюзивних класах;
 • гармонійний розвиток особистості дитини, оптимальні показники в навчанні та вихованні, соціальна адаптація та інтеграція в суспільство дітей з порушеним зором.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*