Формування інноваційного корекційно-розвивального освітнього простору спеціальної школи

Експериментальна база: Київська спеціальна школа-інтернат №16 Святошинського району

Термін проведення: 2014 – 2017 рр.

Науковий керівник: Макарчук Наталія Олексіївна – заступник директора Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, завідувач лабораторії олігофренопедагогіки, к. п. н.

Актуальність дослідно-експериментальної роботи обумовлюється необхідністю створення сприятливого середовища для особистісного і професійного розвитку дітей із особливими потребами. Адже одним із головних завдань сучасної освітньої політики є створення умов для самореалізації кожної особистості.
Серед важливих суспільних запитів: вимога до постійного динамічного розвитку навчальних закладів нового типу. Спеціальна школа як заклад нового типу – це корекційно-відновлювальний заклад, який позитивно впливає на становлення особистості дитини з особливими освітніми потребами, створює умови для її самореалізації у різних видах творчої праці, задовольняє потреби й інтереси дітей, здійснює ефективну підготовку до самостійного життя.
Сучасний же рівень освіти в Україні не дає їй змоги повною мірою виконувати функцію ключового ресурсу соціально-економічного розвитку країни і підвищення добробуту громадян. Зокрема, зміст і організація національної освіти недостатньо переорієнтовані на особистість дитини, на формування у дітей і молоді життєво важливих компетентностей, розвиток активної їх соціалізації.

В умовах динамічного сьогодення освітній простір спеціальної школи потребує введення новацій, вдосконалення, розробки і застосування нових підходів – впровадження особистісно-орієнтованих технологій, розкриття індивідуальності дитини з особливими освітніми потребами шляхом їх залучення до самостійної творчої і трудової діяльності.

Основна ідея дослідно-експериментальної роботи передбачає створення інноваційного корекційно-розвивального простору, який охоплює навчальне, виховне, позаурочне середовище; системоутворювальним чинником якого є підготовка дитини з особливими освітніми потребами до активної самостійної життєдіяльності.
У навчальному процесі передбачається розвиток особистості дитини через моторну, сенсорну та інтелектуальну активність, оновлення напрямків трудового навчання, музичного мистецтва.
У позаурочній діяльності – спрямованість навчально-виховного процесу на формування громадянської позиції, поширення та поглиблення знань учнів про довкілля, розвиток інших індивідуальних особистісно значущих якостей, необхідних для соціалізації дітей із особливими потребами.

У позаурочній діяльності – спрямованість навчально-виховного процесу на формування громадянської позиції, поширення та поглиблення знань учнів про довкілля, розвиток інших індивідуальних особистісно значущих якостей, необхідних для соціалізації дітей із особливими потребами.
Оновлення змісту і структури корекційно-розвивального простору школи-інтернату №16 здійснюватиметься шляхом:

  • упровадження корекційних занять у спеціально підготовленому освітньому середовищі, що ґрунтується на концепції М.Монтессорі, і передбачає упровадження додаткових годин у початковій ланці освіти;
  • осучаснення змісту навчальних занять через упровадження варіативних модульних програм у галузях: «Технології» (робота з солоним тістом, ізониткою, пап”є-маше, бісероплетіння, квілінг, фелтінг, художнє витинання, писанкарство тощо); «Мистецтво» та «Естетична культура» – заняття, спрямовані на розвиток творчого мислення;
  • розроблення та апробації спеціальної програми заходів для позакласної роботи, що розширюють уявлення учнів середньої та старшої школи у напрямку вивчення природничої галузі (географії, фізики і хімії в побуті, природознавства);
  • здійснення системи допрофесійної підготовки шляхом організації співпраці з професійними ліцеями, що передбачається положеннями укладених угод, виробничої практики, екскурсій на виробництво;
  • розроблення та апробації цільової програми з виховної роботи «Я
  • громадянин України» для учнів 1-10 класів;
  • забезпечення соціально-психологічного супроводу та моніторингу подальшого працевлаштування випускників.

Припускається, що впровадження таких новацій позитивно вплине на соціальну адаптацію дитини з особливими освітніми потребами.

У заявці логічно визначено науковий апарат дослідно-експериментальної роботи, сформульовано й обґрунтовано основні завдання:

1. Вивчити теоретичні дослідження та практичний досвід діяльності спеціальних навчальних закладів, виокремити позиції, що потребують оновлення.
2. Удосконалити програмне забезпечення корекційно-розвивального освітнього простору навчально-виховного закладу для учнів із порушенням розумового розвитку шляхом уведення варіативних модульних програм.
3. Експериментально підтвердити ефективність використання оновлених освітніх програм і позаурочних систем для успішної соціалізації дітей із особливими освітніми потребами.
4. Узагальнити одержані результати щодо ефективності застосованих програм і форм роботи, можливості їх ефективного впровадження в корекційно-розвивальний освітній простір.
5. Розробити методичні рекомендації для педагогів корекційного напрямку щодо використання нових програм і форм роботи в спеціальній школі.

Теоретико-методологічна основа: наукові дослідження теоретичних основ корекційної педагогіки багатьох відомих вчених, зокрема, таких як: В.І.Бондар, Л.С.Виготський, С.Д.Забрамна, І.Г.Єременко, Н.М.Назарова, М.С.Певзнер, Б.П.Пузанов, В.М.Синьов, Н.М.Стадненко, Л.М.Шипіцина та ін.; теорія системної локалізації вищих психічних функцій О.Р.Лурія; теорія поетапного формування розумових дій (П.Я.Гальперін, Н.Ф.Тализіна); вчення Л.С.Виготського про зони ближнього та актуального розвитку; вчення про розвиток психіки в онтогенезі (Л.С.Виготський, Д.Б.Ельконін, Г.С.Костюк, С.Л.Рубінштейн); уявлення про те, що структури мозку, які відповідають за реалізацію різних властивостей уваги, формуються в онтогенезі тривало й гетерохронно (Т.О.Арістова, Н.В.Дубровінська, І.П.Лукашевич); гуманістичні основи навчання та виховання (В.О.Сухомлинський, І.Г.Єременко, В.М.Синьов).

Експеримент розраховано на 2014-2017 рр.
Науково-дослідну роботу з реалізації програми експерименту пропонується провести поетапно.

Основні етапи експерименту: підготовчий, формувальний, узагальнюючий взаємопов’язані між собою й доповнюють один одного.

Очікувані результати:
1. Створений інноваційний корекційно-розвивальний освітній простір, що забезпечує соціалізацію дитини з особливими освітніми потребами в сучасному суспільстві.
2. Авторські програми і методичні рекомендації для ефективного їх впровадження у корекційно-розвивальній освітній практиці.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*