Модель столичного центру відкритої освіти в умовах розвитку інформаційного суспільства

Експериментальна база: Інститут післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, СЗШ №81 Дніпровського району м. Києва

Термін проведення: 01.09.2014 р. – 01.06.2020 р.

Науковий керівник: Морзе Н.В. проректор із інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України.

Актуальність дослідно-експериментальної роботи. Питання стратегічного розвитку системи національної освіти, довгострокової стратегії розвитку людських ресурсів України, регіону зокрема, в умовах становлення інноваційної економіки і формування цивілізованого ринку праці є найбільш складними тому, що успішність їхнього розв’язання визначається дією величезної кількості чинників. Однією з ключових умов, яка визначає конкурентну спроможність інноваційних освітніх систем, виступає відкрита освіта (ВО). Відкрита модель освіти є результатом історичного еволюційного шляху розвитку та становлення інформаційної цивілізації як невід’ємної її складової і залежить від політики держави в галузі освіти. На початку XX століття традиційна форма освіти не могла задовольнити зростаючі потреби населення в освіті, тому стала зароджуватися нова модель, яка отримала назву відкритої. Вона випливає з відкритості світу, процесів пізнання і освіти людини.
Традиційні форми здобування освіти – очна, заочна, екстерна – у системі відкритої освіти інтегруються в єдиний освітній простір, який готує людину будь якого віку до повноцінної та ефективної участі в суспільному і професійному житті в умовах інформаційного суспільства. Відкрита освіта – це система організаційних, педагогічних та інформаційних технологій, у якій архітектурними та структурними рішеннями забезпечуються відкриті стандарти на інтерфейси, формати і протоколи обміну інформацією з метою забезпечення мобільності, стабільності, інтероперабельності, ефективності й інших позитивних якостей, що досягаються при її організації.
Створення ефективної системи національної освіти, здатної забезпечити потреби інноваційного розвитку економіки країни, визначено основним напрямом Проекту Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки, а саме:

 • модернізація структури, змісту й організації освіти на засадах компетентнісного підходу, переорієнтації на цілі сталого розвитку;
 • створення й забезпечення можливостей для реалізації різноманітних освітніх моделей навчальних закладів різних типів і форм власності, різноманітних форм та засобів здобуття освіти;
 • забезпечення доступності та неперервності освіти упродовж життя;
 • розвиток наукової та інноваційної діяльності в освіті, підвищення якості освіти на інноваційній основі;
 • інформатизація освіти, удосконалення бібліотечно-інформаційного забезпечення освіти і науки;
 • створення сучасної матеріально-технічної бази системи освіти;
 • інтегрування національної системи освіти в європейський і світовий освітній простір.

Система відкритої освіти через зміст і принципи взаємодії з соціально-економічним середовищем здатна сприяти переходу української економіки до інноваційного соціально-орієнтованого типу розвитку, реалізації важливої місії держави – формування ключових компетентностей «інноваційної людини», забезпечуючи тим самим принципово нову якість людського ресурсу і створюючи умови для його подальшої капіталізації.

Найважливіша роль у реалізації сучасної парадигми відкритої освіти належить регіональним освітнім системам. Цей рівень формувального впливу багато в чому зумовлює педагогічну ефективність процесів збереження, примноження й подальшої трансляції соціально-культурних цінностей і національних традицій, сприяє успішності формування у свідомості людей різного віку глобальних констант професіоналізму та загальнолюдської моралі. Саме регіональна система неперервної відкритої освіти забезпечує зв’язки з багатокомпонентним, багатофункціональним освітнім простором регіону, який консолідує сили держави й суспільства для ефективного функціонування та розвитку системи освіти в цілому.

Крім того, прикметною рисою сучасної освітньої ситуації є перехід від державного формування змісту освіти до об’єднання зусиль зацікавлених сторін у вирішенні багатофакторних проблем освіти, котра надає школярам, їхнім батькам, студентам, педагогам, роботодавцям можливість вибору змісту, форм і методів організації навчального процесу й типу освітньої установи. Осучаснення регіональної системи освіти якостями відкритої освіти також забезпечить кардинальні зміни її властивостей у напрямі більшої свободи при плануванні навчання, виборі місця, часу й темпу, у переході від принципу «освіта на все життя» до принципу «освіта через усе життя». Відкрита регіональна освіта (ВРО) – це система, у якій реалізується процес навчання індивідуума і здійснюються власні досягнення для підтвердження освітнього цензу. Основу освітнього процесу в ВО становить цілеспрямована, контрольована, інтенсивна самостійна робота суб’єкта навчання, який може вчитися за індивідуальним розкладом в зручному для себе місці як за межами регіону, так і за межами держави за індивідуальним розкладом, маючи при собі комплект спеціальних засобів навчання й погоджену можливість контакту з викладачем по телефону чи факсу, електронною або звичайною поштою, а також особистого контакту. Важливим моментом є те, що у ВРО освітні функції можуть виконувати не тільки традиційні інститути (дитячий садок, школа, інститут тощо) але й будь-який інший елемент соціального та культурного середовища (громадські інституції, благодійні фонди, ресурсні Центри тощо) при використанні їх відповідним чином.

Конкретним засобом модернізації системи столичної освіти може стати нова форма інноваційної діяльності – регіональний Центр відкритої освіти (РЦВО). В освітній системі регіону Центр ВО ми розглядаємо як:
1) ефективний крок до розвитку столичної освіти; 2) особливу форму програмування діяльності учасників інноваційного проекту в умовах дефіциту будь-якого типу ресурсів; 3) особливий спосіб переходу від ресурсно-витратних до ресурсно-формувальних програм забезпечення доступності та розвитку неперервності освіти упродовж життя. Окреслені позиції свідчать про необхідність формування відкритого освітнього простору регіону, який буде ефективно функціонувати й розвиватися на всеукраїнському та міжнародному рівнях.

Основні ідеї експерименту такі:
1. Моделювання є системоутворювальним фактором педагогічного експерименту. Модель у контексті дослідження – це один із варіантів здійснення на практиці положень та ідей відкритої освіти при опорі на накопичений досвід в країні та поза її межами.
2. Моделювання організації Центру відкритої освіти в регіональній освітній системі дозволить визначити, а в подальшому і створити умови рівного доступу до навчання упродовж життя усім охочим. Під організацією Центру ВО ми розуміємо соціально-педагогічну, поліцентричну багатокомпонентну систему, що складається зі структурного ядра (координуючого органу) і структурних ланок, що взаємодіють між собою й іншими відкритими мережевими організаціями та їхніми ланками з використанням усіх видів ресурсів для створення умов повноцінного навчання на основі програми стратегічного партнерського та співробітництва. До структурних ланок можуть належати установи загальної середньої й позашкільної освіти, установи початкової, середньої та вищої професійної освіти, підприємства, установи й організації, благодійні фонди.
3. Сутнісні характеристики моделі Центру відкритої освіти визначають принципи її проектування:

 • принцип організованої інноваційної зміни станів системи освіти, що орієнтує на необхідність свідомої діяльності під час переходу від одного стану системи освіти до іншого, досконалішого;
 • принцип інформаційної, матеріально-технічної, кадрової забезпеченості реалізації основних етапів інноваційних освітніх процесів, що передбачає обов’язкове інформаційне, матеріально-технічне кадрове забезпечення інноваційних процесів на кожному з основних етапів;
 • принцип адаптації діяльності Центру до розвитку соціальних процесів;
 • принцип критеріальної основи для визначення рівня досягнення завдань експериментально-дослідної роботи;
 • принцип фінансового забезпечення експериментально-дослідних програм і проектів.

 4. Пріоритетна антропологічна (гуманістична) мета і цінність сучасної освіти – забезпечити становлення в кожній людині його суб’єктності як потреби і здатності до саморганізованої, саморегулятивної і самоконтрольованої поведінки.
 5. Підхід до проектування освітніх цілей, закладений в методології освіти, згідно з яким освітні цілі повинні бути сумісними з місією моделюючих об’єктів, враховувати потреби всіх зацікавлених сторін, орієнтуватися на можливість побудови індивідуальної освітньої траєкторіі тих, хто навчається. При цьому акцент робиться на категоріях як «сучасності», «майбутнього», «затребуваності», на принципах реалістичності, вимірності, інноваційності, які забезпечують єдність цільових, змістовних і процесуальних параметрів процесу відкритої освіти.
 6. Технологія проектно-діяльнісної кооперації припускає не лише наявність загальної мети спільної діяльності і загальних норм (загальної місії, стратегії, організаційних норм тощо), взаємодій наявних суб’єктів, але, перш за все, об’єднання ресурсів, завдяки яким ресурси розробника (Центр ВО) доповнюється ресурсами інших установ, які стають партнерами реалізації процесу навчання упродовж життя на засадах відкритої освіти. Ця координація може забезпечити як якісний розвиток Центру, так і розвиток усього освітнього простору регіону. При цьому використовуються сучасні технології мережевої взаємодії двох підпросторів – безпосереднього особистої взаємодії учасників проекту «оф-лайн» та взаємодії через корпоративні ресурси і комунікативні майданчики Інтернету «он-лайн».
 Побудова та реалізація різноманітних траєкторій інноваційного розвитку установ у рамках регіонального експериментального Центру ВО як відкритої освітньої системи зорієнтовані на задоволення вимог державного і соціального замовлення системи відкритої освіти: доступність та ефективність надаваних освітніх послуг.
 7. Функціонування й розвиток регіонального Центру ВО можливе за умови його науково-методичного супроводу.

Мета дослідження: створення інноваційної моделі регіонального Центру відкритої освіти та її реалізація через окремі програми та проекти перспективного розвитку столичної освіти в напрямі забезпечення нової якості освітніх послуг в регіоні та за його межами.

Об’єкт дослідження – регіональна система відкритої освіти.

Предмет дослідження – організаційно-педагогічні умови, зміст, технології становлення та розвитку регіонального Центру відкритої освіти через усе життя.

З метою реалізації мети та завдань дослідження, перевірки гіпотези було сформульовано такі завдання:

1. Обґрунтувати сукупність положень, що складають теоретико-методологічні засади експериментального дослідження, тенденції розвитку регіональної системи неперервної освіти в умовах розвитку інформаційного суспільства.
2. Розробити концепцію розвитку регіонального Центру відкритої освіти.
3. Проаналізувати сутність і зміст регіональних освітніх ресурсів, визначити їх класифікацію та можливості використання в розвитку Центру ВО.
4. Розробити організаційно-педагогічну модель регіонального Центру відкритої освіти з урахуванням факторів (особливостей) регіональних освітніх ресурсів.
5. Визначити соціально-педагогічні умови ефективної діяльності регіонального Центру ВО.
6. Визначити критерії й показники та розробити методику перевірки ефективності експериментальної моделі.
7. Апробувати й експериментально перевірити ефективність моделі регіонального Центру відкритої освіти в умовах розвитку інформаційного суспільства.
8. Розробити навчально-методичне забезпечення інноваційного розвитку ВО в регіоні.

Теоретичне та практичне значення дослідно-експериментальної роботи полягає у визначенні науково-методичних засад моделювання регіональної відкритої освіти в умовах інформаційного розвитку суспільства, розробленні моделі регіонального Центру ВО та експериментальній перевірці її ефективності; визначенні організаційно-педагогічних умов ефективної відкритої освіти в регіоні в умовах розвитку інформаційного суспільства.
Ефективність впровадження експериментальних матеріалів буде забезпечена науково-методичним супроводом, розробкою критеріальної бази, проведенням низки семінарів для керівників освіти міського та всеукраїнського рівнів, представників громадськості з метою обговорення експериментальної моделі на предмет її доцільності, сучасності, реалістичності, соціальної та педагогічної значущості й організаційно-педагогічних умов ефективності її впровадження з урахуванням особливостей відкритої освіти.

Етапи проведення дослідно-експериментальної роботи.
1. Підготовчо-організаційний етап (вересень 2014 – грудень 2014):

 • визначення та наукове обґрунтування теми, мети та завдань дослідно-експериментальної роботи;
 • створення науково-методичної ради для проведення експерименту (науковий керівник, наукові консультанти, представники управління освіти, батьки тощо);
 • складання програми і планування експериментальної роботи;
 • підбиття підсумків підготовчого етапу дослідно-експериментальної роботи.

2. Констатувально-моделювальний етап (січень 2015 – грудень 2015):

 • відкрита експертиза освітнього простору регіону з метою виявлення проблемного поля щодо теми дослідження;
 • виявлення організаційно-педагогічних умов ефективності відкритої освіти в умовах інформаційного суспільства;
 • обґрунтування Концепції розвитку регіонального Центру відкритої освіти;
 • розроблення експериментальної моделі Центру ВО;
 • підготовка педагогічних, наукових, громадських колективів до впровадження експериментальної моделі Центру ВО;
 • підведення підсумків другого етапу – виявлення організаційно-педагогічних умов ефективної організації Центру ВО.

3. Формувально-впроваджувальний етап (січень 2016 – грудень 2018):

 • уточнення методологічних і теоретичних основ дослідження;
 • визначення критеріїв, показників і розроблення методики перевірки ефективності експериментальної моделі;
 • впровадження експериментальної моделі Центру ВО;
 • експериментальна перевірка ефективності експериментальної моделі;
 • виявлення, обґрунтування й експериментальна перевірка змісту, форм, методів роботи Центру ВО;
 • підбиття підсумків експериментальної роботи на третьому етапі.

4. Узагальнено-корекційний етап (січень 2019 – грудень 2019):

 • аналіз і порівняння результатів експериментальної роботи;
 • удосконалення експериментальної моделі на основі отриманих результатів;
 • апробація результатів експериментальної роботи через публікації та проведення регіонального науково-практичного семінару;
 • підбиття підсумків експериментальної роботи на цьому етапі.

5. Рефлексивно-прогностичний етап (січень 2020 – травень 2021):

 • порівняння очікуваних і отриманих результатів експериментальної роботи;
 • удосконалення експериментальної моделі на основі отриманих результатів;
 • визначення стратегічних орієнтирів подальшого розвитку Центру ВО на засадах мережевої взаємодії;
 • розроблення методичних рекомендацій щодо розвитку відкритої освіти в регіоні та за його межами;
 • проведення всеукраїнської науково-практичної конференції;
 • підбиття підсумків експериментальної роботи на цьому етапі.

Очікувані результати: апробація та експериментальне підтвердження ефективності моделі столичного Центру відкритої освіти.

У результаті дослідно-експериментальної роботи буде створено регіональнийЦентр відкритої освіти, зорієнтований на:

 • урахування індивідуально-вікових особливостей тих, хто навчається упродовж усього життя, рівень розвитку їхніх інтересів та здібностей;
 • формування інноваційного типу мислення, культури та поведінки кожного, хто навчається;
 • забезпечення інформаційного, матеріально-технічного, технологічного та кадрового потенціалу дослідно-експериментальної роботи;
 • вибір форм і методів організації відкритої освіти в регіоні.

Реалізація експериментальної моделі забезпечить:

1. З’ясування проблем і перспектив розвитку відкритої освіти у регіоні та за його межами.
2. Визначення організаційно-педагогічних умов для ефективного функціонування регіонального центру ВО.
3. Удосконалення нормативно-правової бази організації регіонального центру ВО.
4. Об’єднання ресурсів загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, установ професійної освіти, підприємств та організацій для підвищення ефективності відкритої освіти в умовах розвитку інформаційного суспільства.
5. Розширення можливостей у наданні якісних різноманітних освітніх послуг у рамках Центру ВО.
6. Забезпечення рівного доступу до повноцінної освіти різним категоріям населення регіону і країни в цілому.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*