Формування та розвиток духовного потенціалу учнів 5-9-х класів на уроках предметів гуманітарного циклу

Експериментальна база: СШ №187 із поглибленим вивченням української та англійської мов Солом’янського району м. Києва

Термін проведення експерименту: вересень 2014 р. – вересень 2016 р.

Науковий керівник: Помиткін Е. О. – доктор психологічних наук, професор, завідувач відділу педагогічної психології і психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України.

Актуальність дослідно-експериментальної роботи. Серед пріоритетних завдань на сучасному етапі розвитку освітньої галузі України – формування та розвиток духовного потенціалу учнівської молоді. Реалізація означеного завдання передбачає інтеграцію навчальної, позанавчальної діяльності, та здійснення відповідної психологічної підготовки педагогічних кадрів до підвищення професійної майстерності, удосконалення методичної роботи. В освітній практиці під впливом сучасних соціокультурних умов, що склалися внаслідок втрати національних культурних традицій, змін і переорієнтації загальносуспільних духовних орієнтирів, деформації цінностей сімейного виховання, засилля псевдокультурних, агресивних та антигуманних тенденцій, що пропагуються засобами масової інформації та в соціальних мережах тощо, істотно утруднюються процеси навчання та виховання учнів. Засвоєння базових знань і ціннісних орієнтацій відбувається в умовах постійного вибору між тим, що декларується в сім’ї, пропагується соціальними інститутами (дитячий садок, школа) та транслюється засобами масової інформації.
Освіта – це найважливіший напрям державної політики України, стратегічний ресурс соціально-економічного, культурного і духовного розвитку суспільства, поліпшення добробуту людей, забезпечення національних інтересів, зміцнення міжнародного авторитету й формування позитивного іміджу нашої держави, створення умов для самореалізації кожної особистості. Сучасний же рівень освіти в Україні не дає їй змоги повною мірою виконувати функцію ключового ресурсу соціально-економічного розвитку країни і підвищення добробуту громадян. Зокрема, зміст і організація національної освіти недостатньо переорієнтовані на особистість дитини, на формування у дітей і молоді життєво важливих компетентностей, розвиток активної їх соціалізації. Водночас викликає тривогу низький рівень морального, культурного і духовного розвитку молоді. З огляду на це, тема дослідно-експериментальної роботи: «Формування та розвиток духовного потенціалу учнів 5-9-х класів на уроках предметів гуманітарного циклу» є значущою на даному етапі українського державотворення.
Авторським задумом передбачено з’ясування, наукове обґрунтування та експериментальна перевірка сукупності психолого-педагогічних та організаційно-методичних умов для формування і розвитку духовного потенціалу учнів 5 – 9 класів.
Відтак актуалізується проблема пошуку нових орієнтирів розвитку освітньої галузі, оновлення мети, завдань, змісту освітніх результатів, шляхів і засобів їх досягнення, що стануть відповіддю на виклики сьогодення. Загострюється необхідність створення сприятливих психолого-педагогічних і організаційно-методичних умов формування та розвитку духовного потенціалу учнівської молоді 5 – 9-х класів.

Основні ідеї експерименту полягають у створенні психолого-педагогічних й організаційно-методичних умов для розвитку учнівської молоді шляхом розкриття і розвитку їхнього духовного потенціалу (наприклад, на основі використання інтерактивних технологій навчання, елементів арт-терапії, їх вільної самореалізації). Зокрема, в межах дослідно-експериментальної роботи передбачається використання елементів театральної діяльності, інтерактивного театру, декупажу, комп’ютерної анімації та графіки у викладанні дисциплін гуманітарного циклу, бо предмети, що передбачають сприйняття мистецтва, найбільше сприяють розвитку у вихованців мови самовираження. Навчальні заняття, пов’язані з мистецтвом, будуть вивільняти творчу енергію дітей і сприяти їх активності у навчально-виховному процесі. У зв’язку з цим постає питання про пошук нових технологій та методів ознайомлення школярів із літературою, історією, художньою культурою та мистецтвом.

Об’єкт дослідно-експериментальної роботи: формування та розвитку духовного потенціалу учнівської молоді.

Предмет дослідно-експериментальної роботи: психолого-педагогічні та організаційно-методичні умови формування і розвитку духовного потенціалу учнів 5-9-х класів.

Мета дослідно-експериментальної роботи полягає у з’ясуванні, науковому обґрунтуванні й експериментальній перевірці умов формування та розвитку духовного потенціалу учнів 5 – 9 класів ЗНЗ.

Завдання дослідно-експериментальної роботи:

 • визначити й обґрунтувати теоретичні засади формування і розвитку духовного потенціалу учнівської молоді;
 • з’ясувати зміст і структуру духовного потенціалу учнів 5 – 9 класів;
 • визначити психолого-педагогічні чинники навчально-виховного процесу в основній ланці школи, які сприяють формуванню духовного потенціалу вихованців;
 • вивчити, обґрунтувати й створити ефективні організаційно-методичні умови розвитку духовного потенціалу школярів;
 • здійснити моніторинг розвитку духовного потенціалу учнів;
 • здійснити психологічну оцінку використання арт-технологій (музикотерапія, казкотерапія, імаготерапія (театральна дія), фототерапія) як фактору забезпечення розвитку духовного потенціалу учнів;
 • узагальнити одержані результати та розробити методичні рекомендації для всіх учасників навчально-виховного процесу (учнів, учителів, батьків) щодо розвитку духовно-моральних цінностей та духовного потенціалу учнівської молоді.

Очікуваний соціальний ефект:

 • підвищення рівня духовного потенціалу особистості школяра;
 • засвоєння учнями надбань національної та світової культур;
 • підвищення пізнавального інтересу школярів та їх успішності;
 • інтеграція між предметами різних освітніх галузей;
 • неперервне фахове зростання педагогів на культурологічних засадах.

За результатами НДР очікується розробка психолого-педагогічного та навчально-методичного супроводу формування та розвитку духовного потенціалу учнівської молоді; розробка психо-діагностичних та психо-розвивальних засобів, спрямованих на вивчення та розвиток духовного потенціалу учнівської молоді.

На основі отриманих експериментальних результатів, їх аналізу та узагальнення планується підготувати статті та тези у фахових виданнях, тези доповідей на конференціях, методичні розробки уроків із предметів гуманітарного циклу щодо використанням у навчально-виховному процесі арт-технологій, спрямованих на розвиток духовного потенціалу учнівської молоді.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*